ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA30 czerwca 2015
Rekrutacja 2015

info_rekrutacja1

 

Digital Design I stopień

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 07.07.2015r.
Składanie dokumentów: od 08.06.2015r. do 07.07.2015r.
Rozmowa:  09.07.2015 r.
Ogłoszenie wyników I etapu: 10.07.2015 r.
Egzamin praktyczny:   13,14.07.2015 r.
Ogłoszenie wyników II etapu: 15.07.2015 r.
Wpisy: 16-17.07.2015 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 20.07.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej:    21.07.2015 r.

Egzamin wstępny:

I etap:
Rozmowa kwalifikacyjna
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poznanie zainteresowań twórczych kandydata.

Należy przygotować prezentację materiału wizualnego w formie wydruków maksymalnie 10 stron formatu A4 (dopuszczalne jest również uzupełnienie pokazu w formie multimedialnej o długości maksymalnie 5 minut na własnym sprzęcie). W skład prezentacji mogą wchodzić prace własne oraz przykłady obcych realizacji, prezentujących zainteresowanie wybranym kierunkiem studiów (np. zrzuty ekranowe ulubionych stron internetowych, fotografie, grafiki, prace wybranych artystów itd.). Przygotowana prezentacja będzie tematem rozmowy kwalifikacyjnej. Dobór i zakres materiału zależy od decyzji kandydata.

Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.

II etap:
Egzamin praktyczny: Zadanie egzaminacyjne w formie rysunkowo-testowej

Zadanie egzaminacyjne w formie rysunkowo-testowej, którego celem jest sprawdzenie kreatywności i predyspozycji kandydata do wybranego kierunku studiów. Materiały, które kandydat powinien przynieść na egzamin: kolorowe flamastry i cienkopisy, ołówki, klej, nożyczki, gumka do mazania, czyste kartki A4.

Kwalifikacje:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy projektowej w zakresie tworzenia multimedialnego przekazu, projektowania aplikacji i utworów o charakterze użytkowym, naukowym, edukacyjnym, informacyjnym lub będących eksperymentem artystycznym. We własnych realizacjach wykorzystuje język i narzędzia nowych mediów w aspektach: estetycznym, informacyjnym, komunikacyjnym, użytkowym i kreacyjnym. Jest zdolny do stworzenia koncepcji i wykonania działających aplikacji i utworów. Zna tendencje rozwoju technik komputerowych i informacyjnych oraz nowych form edycji i prezentacji obrazów elektronicznych i wykorzystuje je w autorskich realizacjach. Posiada wiedzę w zakresie sztuk wizualnych, obszaru wiedzy o sztuce i kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki najnowszej i wiedzy o projektowaniu.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Animacja Kultury w Przestrzeni Społecznej (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) stacjonarne I stopień

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 17.07.2015r.
Składanie dokumentów: od 08.06.2015r. do 17.07.2015r.     .
Przegląd prac/rozmowa kwalifikacyjna:  21.07.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 22.07.2015r.
Wpisy: 23-24.07.2015 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 27.07.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej:    28.07.2015 r.

Egzamin wstępny:
przegląd prac (teczka z pracami domowymi)
Ocena prac kandydata (teczka z pracami plastycznymi), rozmowa kwalifikacyjna.

Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 10  prac plastycznych (malarstwo i rysunek) możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w innych mediach i technikach plastycznych.

Podczas przeglądu prac odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk plastycznych.

Kwalifikacje:

Specjalność nauczycielska: Absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym  (w szkole podstawowej) i w placówkach pozaszkolnych. Nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawną realizację dydaktycznych i wychowawczych zadań szkół i placówek pozaszkolnych. Uzyskuje wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Specjalność organizacja działań twórczych: Absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Uzyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające projektować, skutecznie realizować i ewaluować projekty z zakresu animacji kultury. Uzyskuje umiejętność kreatywnej współpracy w obrębie publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w podmiotach art-biznesu. Nabywa kompetencje wykwalifikowanego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Grafika stacjonarne I stopień

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 30.06.2015r.
Składanie dokumentów: od 08.06.2015r. do 30.06.2014r.     .
Przegląd prac:  02,03.07.2015 r.
Ogłoszenie wyników I etapu: 06.07.2015 r.
Egzamin praktyczny:  07,08.07.2015 r.
(rysunek z natury i zadania z wyobraźni) 
Ogłoszenie wyników II etapu: 09.07.2015 r.
Wpisy: 10 i 13.07.2015 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 14.07.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej: 15.07.2014 r.

Egzamin wstępny:

I etap:
Przegląd prac tzw. teczka
Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 25 prac malarskich i rysunkowych, lub innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.

II etap:
Egzamin praktyczny: rysunek z natury i zadania z wyobraźni (z elementami projektowania graficznego)
rysunek – postać (technika do wyboru: ołówek, węgiel, format 100×70 ),
zadanie malarsko-rysunkowe; kompozycja z wyobraźni na zadany temat (technika mieszana; farby wodne, ołówek, węgiel, kolaż)
zadanie rysunkowo-projektowe; kompozycja na zadany temat z elementami projektowania graficznego (technika rysunkowa).

Kwalifikacje:

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Wzornictwo I stopień

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 07.07.2015r.
Składanie dokumentów: od 08.06.2015r. do 07.07.2015r.
Przegląd prac:  09,10.07.2015 r.
Ogłoszenie wyników I etapu: 13.07.2015 r.
Egzamin praktyczny:   15,16.07.2015 r.
(rysunek i zadanie projektowe)
Ogłoszenie wyników II etapu: 17.07.2015 r.
Wpisy: 20-21.07.2015 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 22.07.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej:    23.07.2015 r.

 

Egzamin wstępny:

I etap:
Przegląd prac
Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 25 prac malarskich i rysunkowych oraz portfolio zawierające dokumentację prac plastycznych, projektowych, fotograficznych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.

II etap:
egzamin praktyczny z rysunku i projektowania
rysunek z natury (technika do wyboru: ołówek, węgiel), format 100×70
zadanie projektowe, którego celem jest sprawdzenie kreatywności, zdolności plastycznych, technicznych i manualnych kandydata (technika rysunkowa).

Kwalifikacje:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo otrzymuje tytuł licencjata. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności umożliwiają absolwentom wykonywanie zawodu projektanta wzornictwa w ramach zatrudnienia na stanowisku pracownika w biurach projektowych oraz architektonicznych. Umiejętności warsztatowe zdobyte w ramach ćwiczeń ze sztuk wizualnych pozwalają na prowadzenie działalności artystycznej. Absolwenci mogą rozpocząć działalność gospodarczą, zakładając prywatne firmy, podejmując produkcję wyrobów w oparciu o własne pomysły projektowe.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Sztuka i Media  stacjonarne I stopień

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 09.07.2015r.

Składanie dokumentów: 08.06.2015 do 09.07.2015

Rozmowa:  13.07.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 14.07.2015 r.
Wpisy: 15,16.07.2015
Ogłoszenie listy rezerwowej: 17.07.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej:    20.07.2015 r.
Egzamin wstępny:

Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd wykonanych przez kandydata prac.
W skład prezentowanych prac mogą wchodzić realizacje z zakresu sztuk wizualnych: malarstwo, rysunek, fotografia, realizacje multimedialne, działania przestrzenne zaprezentowane w formie dokumentacji fotograficznej. Całość zestawu do 25 prac.

Kwalifikacje:

Absolwent studiów Sztuka i Media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty zawodowe. Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami wypowiedzi artystycznej, jak również sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

– produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów
– fotografia użytkowa; cyfrowa, reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza
– grafika projektowa/edytorska/ilustracja; strony www, wydawnictwa

 

Digital Design II stopień

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 16.09.2015r.
Składanie dokumentów: od 01.09.2015r. do 16.09.2015r.
Rozmowa:  17.09.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 18.09.2015 r.
Wpisy: 21,22.09.2015 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 23.09.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej:    24.09.2015 r.

Egzamin wstępny:

Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna której celem jest sprawdzenie kreatywności i zdolności plastycznych kandydata.

Kwalifikacje:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy jako grafik komputerowy (graphic designer), webdesigner, webdeveloper, desktop publisher, 2d artist, concept artist, texture artist, 3d artist, animator, art director, twórca animacji komputerowych, ekspert ds. multimediów, a także do pracy w wydawnictwach, telewizji, agencjach graficznych i multimedialnych, agencjach reklamowych, instytucjach wystawienniczych, centrach promocji, itp..

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Grafika stacjonarne II stopień

(bez specjalności)

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 17.09.2015r.
Składanie dokumentów: od 01.09.2015r. do 17.09.2015r.
Przegląd prac:  18.09.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 21.09.2015 r.
Wpisy: 22,23.09.2015 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 24.09.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej:    25.09.2015 r.

Egzamin wstępny:

I etap:
Przegląd prac tzw. teczka
Zestaw prac przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 25 prac rysunkowych, graficznych, fotograficznych lub projektowych

Kwalifikacje:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej oraz pracy w: wydawnictwach, telewizji, agencjach graficznych, galeriach sztuki, instytucjach wystawienniczych, instytucjach kulturalnooświatowych. Absolwent w swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Grafika stacjonarne II stopień,

specjalność: Projektowanie graficzne, multimedia

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 17.09.2015r.
Składanie dokumentów: od 01.09.2015r. do 17.09.2015r.
Przegląd prac:  18.09.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 21.09.2015 r.
Wpisy: 22,23.09.2015 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 24.09.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej:    25.09.2015 r.

Egzamin wstępny:

I etap:
Przegląd prac tzw. teczka
Zestaw prac przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 25 prac rysunkowych, graficznych, fotograficznych lub projektowych

Student realizujący tą specjalność bierze udział w obowiązkowym wyjeździe stypendialnym (na okres drugiego semestru studiów) do uczelni École Supérieure d’Art des Pyrénées – Pau Tarbes (Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Pireneje – Pau, Tarbes)

Ukończenie niniejszego kierunku i specjalności studiów po  złożenie egzaminu magisterskiego skutkuje uzyskaniem przez studenta dwóch dyplomów: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i École Supérieure d’Art des Pyrénées – Pau Tarbes (Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Pireneje – Pau, Tarbes).

Wzornictwo stacjonarne II stopień

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 15.09.2015r.
Składanie dokumentów: 01.09.2015 do 15.09.2015
Rozmowa:  16.09.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 17.09.2015 r.
Wpisy: 18 i 21.09.2015
Ogłoszenie listy rezerwowej: 22.09.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej:    23.09.2015 r.

Egzamin wstępny:

przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna

Zestaw prac przedstawionych do oceny powinien zawierać wybrane prace projektowe i plastyczne z szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych – prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, projektowe 2D i 3D, prace rzeźbiarskie, prace intermedialne, (nie więcej niż 20 prac). Podczas przeglądu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk projektowych.

Kwalifikacje:

Absolwent studiów zawodowych na kierunku Wzornictwo otrzymuje tytuł magistra sztuki. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności umożliwiają absolwentom wykonywanie zawodu projektanta wzornictwa w ramach zatrudnienia na stanowisku pracownika w biurach projektowych oraz architektonicznych. Umiejętności warsztatowe zdobyte w ramach ćwiczeń ze sztuk wizualnych pozwalają na prowadzenie działalności artystycznej. Absolwenci mogą rozpocząć działalność gospodarczą, zakładając firmy, podejmując produkcję wyrobów w oparciu o własne projekty.

 

Malarstwo stacjonarne II stopień

Rejestracja:  od 01.06.2015r. do 23.09.2015r.
Składanie dokumentów: 01.09.2015 do 23.09.2015
Przegląd prac:  24.09.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 25.09.2015 r.
Wpisy: 28.09.2015 r.

Egzamin wstępny:

przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna

Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 20  prac plastycznych (malarstwo i rysunek) możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w innych mediach i technikach plastycznych. Podczas przeglądu prac odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk plastycznych

Kwalifikacje:

Absolwent studiów magisterskich kierunku Malarstwo otrzymuje tytuł magistra sztuki.

Jest wszechstronnie wykształconym artystą zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zakresie malarstwa i dziedzin pokrewnych. Posiada wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury, ze szczególnym pogłębieniem znajomości teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju sztuk plastycznych. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej w instytucjach kultury, sztuki. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Zna i rozumie uwarunkowania współczesnego rynku sztuki a  także mechanizmy reklamy i promocji działalności artystycznej. Włada językiem obcym na poziomie biegłości B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje artysty malarza oraz umiejętności w obszarze szeroko pojętej twórczości artystycznej. Potrafi posługiwać się zróżnicowanymi formami wyrazu z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technik malarskich. Posiada znajomość  szczegółowych zagadnień dotyczących teorii koloru oraz znaczenia i siły działania poszczególnych elementów strukturalnych obrazu. Jest zdolny do rozwijania twórczych idei

i realizowania niezależnych koncepcji artystycznych. Dysponuje  szeroką wiedzą z zakresu malarstwa na tle historii kultury i sztuk plastycznych. Jest przygotowany do wykonywania prac z zakresu malarstwa, jak również w dyscyplinach  pokrewnych z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu. Orientuje się w teoriach estetycznych i przemianach form ekspresji w sztuce. Podejmuje działania kreacyjne w szerokim obszarze przestrzeni społecznej.  Posiada znajomość aktualnych zagadnień społeczno – kulturowych. Potrafi inicjować przedsięwzięcia w życiu społecznym organizując projekty artystyczne i kulturalne. Posiada kompetencje do prowadzenia własnej działalności artystycznej łączącej kategorie wizualne właściwe dla malarstwa z szerokimi możliwościami ekspresji nowych mediów sztuki. Potrafi kreatywnie łączyć elementy malarstwa, fotografii, sztuki wideo i wideoinstalacji, instalacji, happeningu i sztuki performance, sztuki cyfrowej etc. Jest przygotowany do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz do podejmowania działań zespołowych w obszarze sztuki i kultury.


Animacja Kultury w Przestrzeni Społecznej (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) I stopień

Rejestracja: od 01.06.2015r. do 21.09.2015r.
Składanie dokumentów: od 01.09.2015r. do 21.09.2015r.
Przegląd prac: 23.09.2015 r.
Ogłoszenie wyników I etapu: 24.09.2015 r.
Wpisy: 25.09.2015 r.

Egzamin wstępny:

przegląd prac (teczka z pracami domowymi)
Ocena prac kandydata (teczka z pracami plastycznymi), rozmowa kwalifikacyjna.Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 10 prac plastycznych (malarstwo i rysunek) możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w innych mediach i technikach plastycznych.Podczas przeglądu prac odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk plastycznych.

Kwalifikacje:

Specjalność nauczycielska:

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej) i w placówkach pozaszkolnych. Nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawną realizację dydaktycznych i wychowawczych zadań szkół i placówek pozaszkolnych. Uzyskuje wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Specjalność Organizacja działań twórczych:

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Uzyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające projektować, skutecznie realizować i ewaluować projekty z zakresu animacji kultury. Uzyskuje umiejętność kreatywnej współpracy w obrębie publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w podmiotach art-biznesu. Nabywa kompetencje wykwalifikowanego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Grafika I stopień

Rejestracja: od 01.06.2015r. do 17.09.2015r.
Składanie dokumentów: od 01.09.2015r. do 17.09.2015r.
Przegląd prac: 21.09.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 23.09.2015 r.
Wpisy: 24.09.2015 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 25.09.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej: 28.09.2015 r.

Egzamin wstępny:

Przegląd prac tzw. teczka
Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 25 prac malarskich i rysunkowych, lub innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.

Kwalifikacje:

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Grafika II stopień

Rejestracja: od 01.06.2015r. do 25.09.2015r.
Składanie dokumentów: od 01.09.2015r. do 25.09.2015r.
Przegląd prac: 29.09.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 30.09.2015 r.
Wpisy: 01.10.2015 r.
Ogłoszenie listy rezerwowej: 02.10.2015 r.
Wpisy z listy rezerwowej: 03.10.2015 r.

Egzamin wstępny:

I etap:

Przegląd prac tzw. teczka
Zestaw prac przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 25 prac rysunkowych, graficznych, fotograficznych lub projektowych

Kwalifikacje:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej oraz pracy w: wydawnictwach, telewizji, agencjach graficznych, galeriach sztuki, instytucjach wystawienniczych, instytucjach kulturalnooświatowych. Absolwent w swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.


tudia III stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

Limit przyjęć na rok 2015/16 – 8 osób

Składanie dokumentów: 01.06.-21.09.2015 r.
Egzamin: 28.09.2015 r.
Ogłoszenie wyników: 29.09.2015 r.

Trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia ( lub jednolitych magisterskich) posiadających dorobek artystyczny lub artystyczno-naukowy, chcących kontynuować i rozwijać swoje wykształcenie.

Podstawowym celem studiów jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów, praktyków i teoretyków w zakresie wybranego przez siebie obszaru sztuki.

Uzyskany tytuł: doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

Warunki przyjęcia na rok akademicki 2015/2016:

Posiadany tytuł magistra lub inny równorzędny.

Posiadany, udokumentowany dorobek artystyczny (wystawy indywidualne, udział w wystawach zbiorowych) w wybranym zakresie dyscypliny sztuki piękne oraz kwalifikacje pozwalające na przygotowanie rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki plastyczne.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w dwu etapach:

I etap – ocena dokumentacji (Komisja Rekrutacyjna bez obecności kandydata zapoznaje się ze złożoną dokumentacją i po stwierdzeniu spełniania warunków formalnych dopuszcza do II etapu).

II etap – egzamin

Komisja Rekrutacyjna ocenia w skali od 0 do 5:

– dorobek artystyczny (portfolio, dokumentacja cyfrowa) w dyscyplinie sztuki piękne
– projekt artystyczno-badawczy prezentowany przez kandydata
– rozmowę kwalifikacyjną

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest średnia ocen (z dokładnością do dwu cyfr po przecinku) wystawionych przez członków Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
– życiorys,
– kwestionariusz osobowy,
– trzy fotografie,
– wykaz dorobku artystycznego (portfolio w formie papierowej i CD),
– opis projektu artystycznego,
– opis zainteresowań artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny, z której kandydat zamierza przygotować pracę doktorską,
– ksero dyplomy ukończenia artystycznych studiów magisterskich lub równorzędnych (potwierdzone zgodnością z oryginałem),
– dodatkowo można przedłożyć opinię samodzielnego pracownika naukowego lub uznanego artysty o twórczości i osiągnięciach kandydata.

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
Wzór podania


STUDIA PODYPLOMOWE

Kierunek studiów: ARTETERAPIA – SZTUKI PLASTYCZNE

Czas trwania: 3 semestry
Typ studiów: kwalifikacyjne

Studia prowadzone są od 2007 roku. Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy arteterapeutycznej. Arteterapia korzystając z rozmaitych form autoekspresji stosowana jest w celach diagnostycznych i terapeutycznych, pozwala zapobiegać chorobom, zwalczać ich skutki, wyrównywać braki i ograniczenia spowodowane zmianami chorobowymi, wzbogacać życie człowieka niepełnosprawnego. Program studiów opiera się na ścisłym powiązaniu teorii z praktyką z wykorzystaniem metod eksperymentalnych. Słuchacze doskonalą oraz rozwijają swoje umiejętności poznawcze, kreacyjne a także poznają zasady nawiązywania właściwych relacji z pacjentem. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doświadczonych lekarzy i arteterapeutów.

Warunek przyjęcia: Ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu: pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, sztuk plastycznych, muzyki, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii, terapii zajęciowej, rehabilitacji. Oferta skierowana jest również do pedagogów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, placówek kulturalno-oświatowych. W uzasadnionych przypadkach o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci innych kierunków studiów.

Termin składania dokumentów: od 01.06.2015 do 30.07.2015 r., oraz od 01.09.2015 do 25.09.2015 r
(podanie, kwestionariusz osobowy, 2 fotografie, dyplom ukończenia studiów)

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179

Program: ARTETERAPIA- SZTUKI PLASTYCZNE

Forma ukończenia studiów: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i napisanie pracy teoretycznej w oparciu o zrealizowany projekt warsztatów przeprowadzonych w trakcie praktyk terapeutycznych bądź opis teoretyczny zaobserwowanych zjawisk i problemów. Odpłatność za semestr: 2000 zł.

Kwestionariusze do pobrania:
Kwestionariusz osobowy do pobrania
Podanie na studia

Kierunek studiów: TRENER ART BIZNESU Nowoczesne zarządzanie biznesem sztuki

Czas trwania: 2 semestry
Typ studiów: doskonalące

Studia pozwalają zdobyć i rozwinąć profesjonalny warsztat trenera biznesu w tym art biznesu. Program skupia się na budowaniu wszechstronnych kompetencji oraz ukazuje kierunek rozwoju nowoczesnego trenera, otwartego na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość i adaptującego się do wymagań stawianych przez otoczenie. Zajęcia prowadzone są przez uznanych trenerów, psychologów, managerów, kuratorów i mecenasów sztuki z całej Polski wykorzystujących w swej pracy techniki i metody angażujące. Praktyki i szkolenia realizowane w najważniejszych ośrodkach sztuki i biznesu to dodatkowa szansa na zdobycie kluczowych umiejętności trenerskich oraz poznania najnowszych trendów rozwoju art biznesu. Studia przeznaczone są dla osób chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania rynkiem sztuki, artedukacji, animacji społecznokulturalnej a także poszukujących profesjonalnego przygotowania do pracy trenersko-szkoleniowej.

Warunek przyjęcia: Ukończone studia wyższe pierwszego stopnia (licencjat), drugiego stopnia (magister) lub równorzędny
Termin składania dokumentów: od 01.06.2015 do 30.07.2015 r., oraz od 01.09.2015 do 25.09.2015 r
(podanie, kwestionariusz osobowy, 2 fotografie, dyplom ukończenia studiów)

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179

Program: TRENER ART BIZNESU- Nowoczesne zarządzanie biznesem

Forma ukończenia studiów: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane pod warunkiem zaliczenia pracy końcowej (napisanie i przeprowadzenie projektu kompleksowych szkoleń tematycznych dla wybranej grupy z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi oraz przy użyciu nowatorskich metod i technik szkoleniowych).

Odpłatność za semestr: 2000 zł.

Kwestionariusze do pobrania:
Kwestionariusz osobowy do pobrania
Podanie na studia

Kierunek studiów: BIŻUTERIA, CERAMIKA, OBRÓBKA METALI SZLACHETNYCH

Czas trwania: 2 semestry
Typ studiów: doskonalące

Roczne studia podyplomowe Biżuteria, ceramika, obróbka metali szlachetnych są atrakcyjną ofertą skierowaną do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz do tych wszystkich, którzy poszukują specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii biżuterii, ceramiki i obróbki metali szlachetnych. Są to również studia dla ludzi zainteresowanych sztuką i twórczością chcących rozwinąć swoją wyobraźnię i artystyczny potencjał, nabyć konkretne umiejętności i orientację we współczesnym wzornictwie. Program studiów został przygotowany w konsultacji z najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie skoncentrowany jest na zajęciach praktycznych i warsztatowych.Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, doświadczonych artystów i pedagogów.

Warunek przyjęcia: ukończone studia I lub II stopnia, licencjackie, bądź magisterskie, zainteresowania plastyczne.

Termin składania dokumentów:
(podanie, kwestionariusz osobowy, 2 fotografie, dyplom ukończenia studiów)

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179

Program: BIŻUTERIA, CERAMIKA, OBRÓBKA METALI SZLACHETNYCH

Forma ukończenia studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane na podstawie zrealizowanych projektów z biżuterii, ceramiki i odlewnictwa. Odpłatność za semestr:

Kwestionariusze do pobrania:
Kwestionariusz osobowy do pobrania
Podanie na studia

Kierunek studiów: CERAMIKA UŻYTKOWA I OZDOBNA

Czas trwania: 2 semestry
Typ studiów: doskonalące

Roczne studia podyplomowe Ceramika użytkowa i artystyczna są atrakcyjną ofertą skierowaną do ludzi posiadających wrażliwość estetyczną i artystyczną, którzy poszukują specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii ceramiki i wzornictwa. Podczas studiów słuchacze zdobywają praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą m.in.: obróbki ceramicznej, technologii wypału, szkliwienia oraz technologii zdobnictwa i ornamentyki. Starannie opracowany, kładący nacisk na zajęcia praktyczne program studiów został przygotowany w ścisłej konsultacji z doświadczonymi artystami w tej dziedzinie. Studia rozwijają indywidualny potencjał twórczy uczestnika dając mu podstawę do prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej.

Warunek przyjęcia: dyplom ukończenia studiów magisterskich lub dyplom ukończenia studiów licencjackich, uzdolnienia plastyczne.

Termin składania dokumentów: od 01.06.2015 do 30.07.2015 r., oraz od 01.09.2015 do 25.09.2015 r
(podanie, kwestionariusz osobowy, 2 fotografie, dyplom ukończenia studiów)

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179

Program: CERAMIKA UŻYTKOWA I OZDOBNA

Forma ukończenia studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane po zaliczeniu wszystkich przedmiotów realizowanych w czasie studiów Odpłatność za semestr: 1800 zł.

Kwestionariusze do pobrania:
Kwestionariusz osobowy do pobrania
Podanie na studia

Kierunek studiów: GRAFIK KOMPUTEROWY DTP

Czas trwania: 2 semestry

Typ studiów: doskonalące

Studia podyplomowe skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy lub poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie grafiki komputerowej DTP (Desktop Publishing Software ). Studia w praktyczny i kompleksowy sposób przygotowują do wykonywania zawodu grafika DTP w agencjach artystycznych, studiach projektowych lub pracy samodzielnej. Program kształcenia obejmuje nie tylko specjalistyczną wiedzę z zakresu poligrafii i zarządzania kolorem, ale został również wzbogacony o projektowanie graficzne, typografię i fotoedycję. Studia pozwalają zdobyć niezbędne kompetencje oraz rozwinąć kreatywność i umiejętności projektowe.

Warunek przyjęcia: Posiadany tytuł zawodowy: licencjat, magister lub równorzędny.Pierwszeństwo mają osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia w obszarze sztuki lub nauk informatycznych

Termin składania dokumentów:
(podanie, kwestionariusz osobowy, 2 fotografie, dyplom ukończenia studiów)

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179

Program: GRAFIK KOMPUTEROWY DTP

Forma ukończenia studiów: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane po zdanym egzaminie praktycznym z zakresu DTP przeprowadzonym pod nadzorem eksperta. Odpłatność za semestr:

Kwestionariusze do pobrania:
Kwestionariusz osobowy do pobrania
Podanie na studia

Kierunek studiów: KREATYWNE PRZETWARZANIE OBRAZU CYFROWEGO

Czas trwania: 2 semestry
Typ studiów: doskonalące

Studia dwu – semestralne z rozdzielną ścieżką edukacyjną w trakcie pierwszego semestru.

Ścieżka informatyczna kierowana jest do absolwentów kierunków artystycznych. Celem programu tej ścieżki jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych, webdesignu, grafiki animacji komputerowej, przetwarzania dźwięku, obróbki wideo.

Ścieżka artystyczna skierowana jest do absolwentów kierunków informatycznych. Program tej ścieżki koncentruje się na przekazaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji wizualnej, elementów tworzenia kompozycji i projektowania graficznego, projektowania form grafiki użytkowej oraz grafiki cyfrowej w multimedialnej formie.

W trakcie drugiego semestru wszyscy słuchacze doskonalą umiejętność pracy zespołowej i komunikacji interpersonalnej, oraz nabywają wiedzę i umiejętności związane z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju nowych mediów, branży reklamowej, nowych technologii multimedialnych.

Warunek przyjęcia: Ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w obszarze nauk związanych z informatyką lub pokrewnych (ścieżka artystyczna) albo w obszarze nauk związanych ze sztuką (ścieżka informatyczna) lub osoby posiadające co najmniej dyplom licencjata z innych obszarów nauk posiadający doświadczenie zawodowe związane z informatyką lub sztuką.
Termin składania dokumentów: od 01.06.2015 do 30.07.2015 r., oraz od 01.09.2015 do 25.09.2015 r
(podanie, kwestionariusz osobowy, 2 fotografie, dyplom ukończenia studiów)

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179

Program: KREATYWNE PRZETWARZANIE OBRAZU CYFROWEGO

Forma ukończenia studiów: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Odpłatność za semestr: 2000 zł.

Kwestionariusze do pobrania:
Kwestionariusz osobowy do pobrania
Podanie na studia