ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

Zasady wyboru kursów na semestr III i IV
Studenci dokonują wybór kursów na semestry III i IV w II semestrze. Wypełnione deklaracje wyboru kursów (formularz do pobrania poniżej), należy złożyć do końca kwietnia w Dziekanacie Wydziału Sztuki /ul. Podchorążych 2, pok. 179/ oraz elektronicznie uzupełniając tabelę udostępnioną w kwietniu przez opiekuna roku.

deklaracja wyboru do pobrania, PDF

Zasady wyboru kursów na semestr V
Studenci dokonują wybór kursów na semestr V w IV semestrze. Wypełnione deklaracje wyboru kursów (formularz do pobrania poniżej), należy złożyć do końca kwietnia w Dziekanacie Wydziału Sztuki /ul. Podchorążych 2, pok. 179/ oraz elektronicznie uzupełniając tabelę udostępnioną w kwietniu przez opiekuna roku.

deklaracja wyboru do pobrania, PDF

Zasady wyboru kursów na semestr VI
Studenci dokonują wybór kursów na semestr VI w V semestrze. Wypełnione deklaracje wyboru kursów (formularz do pobrania poniżej), należy złożyć do końca listopada w Dziekanacie Wydziału Sztuki /ul. Podchorążych 2, pok. 179/ oraz elektronicznie uzupełniając tabelę udostępnioną w październiku przez opiekuna roku.

deklaracja wyboru do pobrania, PDF


Zmiany zadeklarowanych pracowni w trakcie trwania roku akademickiego są możliwe jedynie w uzasadnionych sytuacjach oraz za zgodą prowadzących. Zmiany pracowni zatwierdza opiekun roku, następnie przekazuje je do Dziekanatu.

Wybór prowadzącego seminarium dyplomowe (licencjackie)

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału  studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

deklaracja wyboru do pobrania, PDF

 


  1. dr Krzysztof Siatka – Historyk sztuki, kurator wystaw sztuki współczesnej; zainteresowania badawcze: historia sztuki współczesnej, dziedzictwo neoawangardy, refleksja medialna w działalności współczesnych artystów, historia wystawiennictwa.
  2. dr Małgorzata Kaźmierczak – Historyczka. Zainteresowania: sztuka współczesna (szczególnie sztuka performance, w tym perfoaktywizm), sztuka feministyczna, nowe media, sztuka w przestrzeni publicznej, zarządzanie w kulturze.
  3. dr Łukasz Białkowski – Krytyk sztuki, kurator wystaw, filozof, teoretyk sztuki. Zainteresowania: estetyka, antropologia i socjologia sztuki, sztuka najnowsza, sztuka zaangażowana społecznie, strategie partycypacyjne w sztuce (od sztuki w przestrzeni miejskiej po media społecznościowe), nowe media.