ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

Wybór pracowni

Od drugiego roku studiów studenci kierunku Digital Design uczestniczą w zajęciach w ramach jeden z dwóch pracowni, które wybierają z końcem poprzedniego semestru.

Rok II, semestr III i IV
Wybór jednego z dwóch kursów:
• Pracowni wyboru I: Fotografia;
• Pracowni wyboru II: Ilustracja i koncept art.

Rok III, semestr V i VI
Wybór jednego z dwóch kursów:
• Pracowni wyboru I: Motion graphic;
• Pracowni wyboru II: Pracownia wideo.

Nazwiska wykładowców poszczególnych przedmiotów będą znane z końcem maja. Wybór pracowni przeprowadza opiekun roku drogą elektroniczną.

Decyduje kolejność zgłoszeń; ilość studentów w obu pracowniach wyboru musi być zbliżona.

Termin deklaracji w formie elektronicznej mija 17 czerwca 2018 r. Elektroniczny wybór pracowni przeprowadza opiekun roku.

Pisemna deklaracja w formie wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania ze strony Wydziału) musi być złożona w dziekanacie do końca czerwca tego samego roku.

Niniejsza deklaracja jest obligująca; możliwość zmiany modułu wyłącznie po zakończeniu każdego semestru (nie ma możliwości zmiany w trakcie trwania semestru), w porozumieniu z wykładowcami.

Licencjacka praca dyplomowa

Promotorem może być wykładowca ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, lub tytułem profesora. Limit miejsc w pracowni poszczególnych promotorów określany jest indywidualnie przez wykładowcę.

Do końca kwietnia  w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym rozpoczyna się praca w ramach Licencjackiej pracowni dyplomowej opiekun roku drogą elektroniczną zbiera deklaracje wyboru promotorów. Do końca czerwca w tym samym roku akademickim zbierane będą wstępne tematy prac. Pisemna deklaracja w formie wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania ze strony Wydziału) musi być złożona w dziekanacie do końca czerwca tego samego roku.

Przeprowadzone z początkiem IV semestru studiów spotkanie organizacyjne z udziałem promotorów prac artystycznych pozwoli poznać zakres tematów możliwych do podjęcia w ramach Licencjackiej pracowni dyplomowej. Tematy części artystycznej mogą być indywidualnie konsultowane z promotorami.

Tematy części teoretycznej mogą zostać wstępnie określone na proseminarium odbywającym się w ramach przedmiotu „Metodologia teorii sztuki” (semestr IV) poprzez konsultacje z prowadzącym.

Na III roku studiów studenci rozpoczynają pracę nad dyplomem u wybranych promotorów części teoretycznej i artystycznej, w ramach następujących przedmiotów:

Seminarium dyplomowe – praca z promotorem licencjackiej pracy teoretycznej;

Licencjacka pracownia dyplomowa – praca z promotorem licencjackiej pracy artystycznej.

 

Wybór prowadzącego seminarium dyplomowego

 

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

 

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

  1. dr Małgorzata Kaźmierczak – Historyczka. Zainteresowania: sztuka współczesna (szczególnie sztuka performance, w tym perfoaktywizm), sztuka feministyczna, nowe media, sztuka w przestrzeni publicznej, zarządzanie w kulturze.
  2. dr Łukasz Białkowski – Krytyk sztuki, kurator wystaw, filozof, teoretyk sztuki. Zainteresowania: estetyka, antropologia i socjologia sztuki, sztuka najnowsza, sztuka zaangażowana społecznie, strategie partycypacyjne w sztuce (od sztuki w przestrzeni miejskiej po media społecznościowe), nowe media.
  3. dr Agnieszka Kamrowska – Kulturoznawczyni. Zainteresowania: media audiowizualne, sztuka współczesna, ilustracja, komiks, kultura i sztuka Dalekiego Wschodu.