ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunku

Animacja Kultury w Przestrzeni Społecznej

 

Nasz dotychczasowy kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – został wzbogacony i rozszerzony.

Nowa Animacja kultury w przestrzeni społecznej kształci nowoczesnych artystów swobodnie posługujących się zarówno tradycyjnych jak i najnowszym technikami i mediami sztuki.

Dodatkowo  pozwala  na wybór specjalności  nauczycielskiej – dającej uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela która dotychczas zyskiwali absolwenci edukacji artystycznej lub nowo utworzonej specjalność organizacja działań twórczych   Absolwent animacji kultury posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego twórcy w zakresie sztuk plastycznych.  Jest przygotowany do posługiwania się językiem sztuki obszarze klasycznych i współczesny dyscyplin artystycznych oraz do działań Interdyscyplinarnych na polu sztuki, edukacji  artystycznej i animacji kultury.

W ramach specjalności nauczycielskiej uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej) – studia licencjackie oraz na III i IV etapie edukacyjnym (w gimnazjach i liceach) – studia magisterskie.

Absolwent zna i rozumie procesy społeczno kulturowe oraz rozwojowe leżąca u podłoża kształtowania się osobowości, potrafi realizować dydaktyczne i wychowawcze zadania szkół i placówek pozaszkolnych, potrafi tworzyć autorską ofertę edukacyjną, umie organizować pracę uczestników prowadzonych przez siebie działań dydaktycznych, umie kreatywnie współpracować w obrębie publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w podmiotach art-biznesu, potrafi prowadzić projekty z zakresu animacji kultury adresowane do rozmaitych grup odbiorców, tworzone w oparciu o szerokie spektrum zjawisk artystycznych, potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze i wspierać rozwój osobowości twórczej przez odpowiedni dobór metod i technik animatorskich i organizacyjnych